NALED

Podržali razvoj

Metodologija

Jedan od ključnih elemenata kvalitetnog regulatornog okvira je i postojanje javnosti u toku izrade propisa. Javnost u pripremi i izradi propisa ostvaruje se pravovremenim pružanjem uvida u nacrt zakona, javnim diskusijama i drugim načinima koje omogućavaju da zainteresovane strane uzmu aktivno učešće. U Republici Srbiji propisima je i utvrđeno da je javna rasprava u pripremi zakona obavezna ukoliko se tim zakonom bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili ako se ureduju pitanja koja posebno zanimaju javnost. Osim navedene obaveze pitanje javne rasprave nije bliže uređeno. Ipak, u nekim slučajevima, iako zvanično nema javne rasprave, ona se suštinski odvija na drugi način (okrugli stolovi, javni skupovi, prezentacije i sl.).

Prvi indikator koji se odnosi na javnost u pripremi i donošenju propisa je Indikator javnih rasprava i konsultacija. Prilikom obračuna ovog indikatora javio se problem načina tretiranja zakona kod kojih zvanično nije bilo javne rasprave, ali je ona suštinski bila održana. Dodatno, u slučaju veoma malih zakonskih intervencija nije bilo potrebno sprovesti javnu raspravu, tako da takve propise nismo uzeli u obzir. I pored toga javlja se problem subjektivne procene postojanja potrebe za održavanjem formalnih ili neformalnih javnih rasprava. Ovu dilemu otklonili smo tako što smo pretpostavili da su konsultacije (formalne javne rasprave ili neformalne konsultacije) potrebne kod svih „novih zakona“, dok je kod „izmena i dopuna“ zakona to bilo potrebno učiniti u svakom drugom slučaju.

Drugi indikator je Indikator dostupnosti nacrta zakona. Vrednost indikatora se izračunava prostim stavljanjem u odnos broja objavljenih nacrta i predloga propisa i ukupnim brojem praćenih propisa.Javnost u pripremi i donošenju propisa bitno je narušena u slučaju hitnog postupka. Stoga treći indikator – Indikator zastupljenosti hitnog postupka prikazuje učešće hitnog postupka u ukupnom broju usvojenih zakona i predloga koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.

Ukupna ocena komponente uzima vrednost od 0 do 100 i svaki od tri indikatora podjednako učestvuje u formiranju konačne ocene. Što je veća vrednost ocene to znači da je omogućeno adekvatno učešće javnosti, odnosno svih zainteresovanih strana u procesu pripreme propisa.