NALED

Podržali razvoj

Metodologija

Regulatorni Indeks Srbije je prvi nezavisni i objektivni indeks kvaliteta regulatornog okruženja. Indeks čini šest komponenti formiranih na osnovu 15 indikatora. U okviru jedne komponentu nalaze se  dva ili tri indikatora. Svaka komponenta opisuje jedan segment u pogledu regulatornog procesa odnosno regulatornog okruženja – od načina i kvaliteta njihove pripreme do ocene načina sprovođenja i implementacije propisa u praksi. Redosled komponenti je prikazan tako da prate logički sled od pripreme do primene propisa, vodeći računa na ispunjenost prvobitno predloženog plana zakonodavnih aktivnosti. Namera NALED-a je da na osnovu obračunatog indeksa kontinuirano prati rad Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava u domenu pripreme, usvajanja i implementacije propisa koji bitno utiču na poslovno okruženje. RIS može pomoći u nalaženju odgovora, ali i poslužiti kao polazna osnova za preduzimanje određenih akcija kako bi se kvalitet pripreme, donošenja i implementacije propisa unapredio.

RIS počiva na određenoj metodologiji i prilikom formiranja indeksa želeli smo da u što većoj meri indeks bude sveobuhvatan, odnosno da obuhvati različite aspekte i faze prilikom pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Formiranje indeksa nije zasnovan na percepcijama, već je objektivan odraz stanja i svi indikatori korišćeni u formiranju komponenti su zasnovani na prikupljanju informacija i proverljivim činjenicama.