NALED

Podržali razvoj

Metodologija

Da bi se zakon mogao sprovoditi potrebno je doneti podzakonske opšte akte. U praksi se podzakonski akti ne donose u propisanim rokovima, tako da se novi zakoni  ne mogu primeniti. S obzirom da istovremeno stari zakoni prestaju da važe, pravna nesigurnost koju takva situacija stvara ima značajne ekonomske posledice.

Od 2011. godine NALED kroz Barometar podzakonskih akata prati u kojoj meri se sprovođenje zakona omogućava pravovremenim usvajanjem podzakonskih opštih akata. Na osnovu detaljne analize zakonskih odredbi formirana je lista od preko 400 podzakonskih propisa (uredbi, pravilnika, odluka) koje je bilo (ili je još uvek) neophodno doneti kako bi se obezbedilo sprovođenje zakona, izbegla arbitrarnost u primeni i sprečila korupcije. Za potrebe ocene ove komponente broj ukupnih podzakonskih akata se smanjuje za sve propise koji su doneti do početka izabrane godine, tj. u obzir se uzimaju akti koje je bilo moguće doneti tokom posmatrane godine.

Komponentu ažurnosti sprovođenja zakona čine dva indikatora. Prvi je jednostavan procenat dobijen kao odnos usvojenih i predviđenih podzakonskih opštih akata. Drugi  indikator je Indikator kašnjenja donošenja podzakonskih akata u odnosu na predviđeni rok. Prilikom izračunavanja drugog indikatora u obzir se uzimaju predviđeni rokovi za donošenje propisa. Za svaki propis donet u roku pojedinačni indikator iznosi 100. Za svako kašnjenje u primerenom roku takođe je dat izvestan broj poena.

Ukupna ocena komponente uzima vrednost od 0 do 100 i svaki od dva indikatora podjednako učestvuje u formiranju konačne ocene. Što je veća vrednost ocene to znači da se podzakonski akti donose u vremenski predviđenom roku i da se na taj način obezbeđuje puna primena propisa.